درد سر روز جهاني زن براي شيرين عبادي و شركا

انترناسيونال ٣٩۰

شهلا دانشفر

شیرین عبادی اين روزها مجبور شده است از روز جهاني زن بگويد. و واقعا چه دردسر بزرگي است براي او و كل جريانات ملي اسلامي كه در مورد اين روز لب بسخن بگشايند. درد سر اين است كه چگونه روزي را كه اساسا و تاريخا و هميشه راديكال و ضد ارتجاع و زن ستيزي بوده است٬ با سياست وايديولوژي ارتجاعي و اسلامي خود پيوند بزنند و كسي متوجه نشود. شيرين عبادي هم به مناسبت روز جهانی زن پیامی داده است و عنوان پیامش كل معضل و تقلاي ناميمون ايشان را برملا ميكند. عنوان پيام ايشان براي روز جهاني زن “زنان و قانون اساسي” است! واقعا مضحك و شرم آور نيست؟ او در اين پيام از  اصلاح موادي از قانون اساسي جمهوري اسلامي بعنوان “حركتي مدني”  و نه البته “خواستي سياسي” براي دسترسي به حقوق برابر زنان سخن ميگويد. ! شيرين عبادي در اين پيام اشاره كرده است كه روز جهاني امسال ويژه است. اين نكته درستي است و اعترافي است به اينكه امسال در ايران هشت مارس روزي در ادامه روزهاي انقلاب و اعتراضات وسيع مردم است كه از سوي جوانان و همه مردم آزاديخواه فراخوانش داده شده است۔ و ايشان از همين بيم دارد. بيم دارد چون دور جديد خيزش انقلابي مردم را ميبيند كه مردم مصمم با الهام از انقلابات در منطقه٬ به خيابانها ميريزند و شعار مرگ بر ديكتاتور سر ميدهند. بدين ترتيب شيرين عبادي همچنان همچون ترمز انقلاب جلوي جنبش آزادي زن و انقلاب مردم ايستاده است و دارد از اصلاح قانون اساسي و حفظ اين رژيم و مبارزه مدني سخن ميگويد. همانطور كه در سال گذشته نيز او اين نقش خود را بخوبي بازي كرد و درست در شرايطي كه مردم كوچه به كوچه با اين رژيم ميجنگيدند و شعار مرگ بر ديكتاتور سر ميدادند، رهنمودش به مردم اين بود كه حتي اگر با تانك هم بسوي شما حمله ور شدند، يك سنگ هم بطرف سركوبگران اين حكومت پرتاب نكنيد. و همه كس ميداند كه در كف خيابانها چقدر اين پيام ايشان عملي شد. پاسخ ما مردم به امثال شيرين عبادي ها اينست كه اجازه نميدهيم مقابل جنبش ما بايستيد. پاسخ ما مردم سرنگوني طلب، سرنگوني اين رژيم با قانون اساسي اش و با همه قوانين ضد زنش است. قانون اساسي جمهوري اسلامي بنيادهاي اين حكومت آپارتايد جنسي را ساخته است. حق ديه، حق شهادت زن، حق حضانت، تعدد زوجات و آزادي پوشش و غيره و غيره  كه شيرين عبادي در پيام خود بعنوان مظاهر تبعيض عليه زنان در ايران برشمرده است، دقيقا موازين پايه اي رژيم اسلامي است. همان اسلامي كه ايشان صدها بار گفته اند با حقوق زن و حقوق بشر تناقض ندارد و مدافعش بوده و هستند. بدون اين قوانين و بدون حجاب و تبعيض جنسيتي ديگر چيزي از جمهوري اسلامي نميماند. شيرين عبادي در اين پيام از اين سخن ميگويد كه ٣٢ پيش اين رژيم روي كار آمد و در صدا و سيماي جمهوري اسلامي حجاب را اجباري كرد و اكنون به اين قناعت رسيده است كه بايد آزادي پوشش باشد. اما همه ميدانيم كه داستان تنها اين نبود. ٣٢ سال پيش جمهوري اسلامي آمد و با فرمان خميني حجاب اجباري شد و بدنبال آن تعرضي گسترده و خونين به كل جامعه شروع شد. به روي زنان اسيد پاشيدند و زنان را دستگير و زنداني كردند و تا همين امروز نيز اين بساط آزار و تعرض و تحقير سيستماتيك و هر روزه زنان بر اساس قوانين اسلامي شان تداوم دارد. حجاب پوشش نيست. حجاب پرچم آپارتايد جنسي و شيشه عمر اين رژيم است. حجاب سمبل اسلام است. جمهوري اسلامي با به اجرا گذاشتن قوانين اسلامي به تبعيض عليه زن رسميت و قانونيت داد و همه آنچه كه شيرين عبادي از آن گله دارد و ميخواهد با اصلاح برخي از مواد قانون اساسي اين رژيم برطرف شود و برابري زن و مرد برقرار گردد، ساختارهاي پايه اي اين حكومت را تشكيل ميدهد. ستم به زن هويت و فلسفه وجودي اين رژيم است. جمهوري اسلامي و قوانينش اصلاح پذير نيستند. جمهوري اسلامي اين حكومت ضد زن بايد برود. اين اولين شرط رفع تبعيض عليه زن در ايران و برابري زن و مرد و رهايي كل جامعه است.

نكته حاشيه اي تر اينكه هميشه هر طلبه و عالم ديني اي ميخواهد از حقوق زن صحبت كند، فورا ياد بي بند و باري مي افتد. چون به زعم اين حضرات اين زن است كه منشا “فساد و بي بند و باري” است. شيرين عبادي هم از همين قماش است و همواره هر گاه به ياد حقوق زن در اين جامعه افتاده است، يك دغدغه اش رواج “بي و بند باري” در جامعه بوده است و در اين پيام نيز با گفتن اينكه زنان ايران “طالب بي بند و باري نيستند”، مرز خود را مثل هميشه روشن كرده است.

پيام شيرين عبادي بطور واقعي ربطي به روز زن و برابري زن و مرد ندارد. پيام شيرين عبادي تلاشي است براي حفظ ساختارهاي حكومت اسلامي و آشكارا  در تقابل با جنبش انقلابي مردم و رهايي زن است.  پلاتفرم شيرين عبادي تلاشي براي اصلاح اين حكومت و قوانينش است. آنهم در شرايطي كه صداي انقلاب را خامنه اي و دم و دستگاهش مدتهاست شنيده اند. نشي پلاتفرم ما مردم براي روز جهاني زن سرنگوني اين حكومت ضد زن با قانون اساسي و همه قوانين ارتجاعي اسلامي اش است. پلاتفرم ما مردم براي روز جهاني زن، برابري زن و مرد و  لغو همه قوانين ضد زن جمهوري اسلامي است. ما زنان همه آن چيزهايي را كه شيرين عبادي بي بند وباري ميخواند يعني آزادي پوشش٬ لغو حجاب٬ آزادي همه جانبه و نامحدود زنان را دقيقا ميخواهيم. براي همين سي سال است جنگيده ايم و انقلاب عليه جمهوري اسلامي براي به گور سپردن همه آن سنتهايي است كه آزادي زنان را بي بندوباري ميخواند. پلاتفرم ما بزير كشيدن كل جمهوري اسلامي و به زباله دان ريختن كل قوانين و سنتهايش از جمله همين قانون اساسي اي است كه شيرين عبادي با شنيدن صداي انقلاب مردم ميخواهد اصلاحش كند. در روز جهاني زن بايد انقلاب را يك گام اساسي به پيش بريم. مرگ بر اين حكومت ضد زن را فرياد بزنيم. آزادي زندانيان سياسي را فرياد بزنيم. و لغو كامل آپارتايد و جدا سازي جنسيتي و لغو قوانين اعدام و سنگسار و قصاص را با صداي رسا تاكيد كنيم. اين پاسخ به جمهوري اسلامي و همه نيروها و جرياناتي است كه ميخواهند پايه هاي نظام كثيف اسلامي را حفظ كنند.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s