مبارک رفت! مبارک هست

مبارک رفت! مبارک هست!

مصطفی صابر

امروز 22 بهمن، 11 فوریه 2011 میلیونها مردم انقلابی به خیابانهای قاهره و شهرهای دیگر ریختنند و کل رژیم جنایت و استثمار مصر را محاصره کردند. این فشار عظیم انقلاب در کنار اقداماتی نظیر اعتصاب کارگران کانال سوئز که شاهراه اقتصاد و سیاست و نقل و انتقالات نظامی جهان را می بندد،  باعث شد تا ضد انقلاب در مصر  یک قدم عقب بردارد. مبارک در پیام 20 ثانیه ای که توسط جلاد عمر سلیمان خوانده شد گفت که کنار میرود و قدرت را به ارتش میدهد!

این بی شک یک پیروزی شیرین برای انقلاب است. اما این هنوز عقب نشینی سازمان یافته  ضد انقلاب است تا مگر در برابر فشار عظیم انقلاب تجدید سازمان نماید و در مقطعی دیگر حمله کند. آری مبارک رفت، اما ارتش اوضاع را بدست گرفته است! و ظاهرا حضرات حالا امیدوارند که مردم به این شبه کودتای ماهرانه ارتش گردن گذارند و بخانه بروند!

اما انقلاب مصر تا اینجا نشان داده است که بطور غافل گیرانه ای هشیار است. مردم می فهمند که مبارک رفت اما می دانند که ارتش و کل سیستم جنایات و استثمار در مصر همچنان بر سر کار است. حال اتفاقی که مطابق منطق حرکت انقلاب مصر باید بیفتد این است که انقلاب این پیروزی مهم در 22 بهمن اش را سکویی برای پیشروی در جهت درهم شکستن کل ماشین دولتی قرار دهد. جالب است که مردم فورا خواست محاکمه مبارک را مطرح کرده اند و این چیزی نیست جز خواست محاکمه کل سیستم جنایت سرمایه داری، ارتش و کل دستگاه فاسد و قاتل دولتی. عجیب نیست که همه بورژواها و کسانی که میخواهند سر انقلاب را با  پنبه “دمکراسی”، “قانون اساسی”، “انتخابات”،”خشونت نکنید” و “به خانه بروید” ببرند،  به وحشت انداخته است.

مردم مصر بخوبی میدانند مبارک رفت، این یک پیروزی مهم است، اما مبارک همچنان هست! قدم بعدی این است که انقلاب چگونه ارتش این ستون فقرات  جنایت و سرکوب و قدرت طبقه حاکمه را در هم میشکند.

و بالاخره پیروزی بزرگ امروز مردم مصر بی شک همه شارلتان و حقه باز ها و قاتل هایی که خون مردم عصر ما را در کشورهای مختلف در شیشه کرده اند به لرزه خواهد انداخت. این  بویژه شامل حال خامنه ای در ایران میشود. زنده باد انقلاب.  (11 فوریه 2011)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s