محاكمه مرتضوي پيش در آمد محاكمه خامنه اي است

انترناسيونال ۳۷۵
كاظم نيكخواه
محاكمه مرتضوي پيش در آمد محاكمه خامنه اي است

پرونده جنايات كهريزك گوياي حقايق بسياري در مورد صحنه سياسي در ايران است. حدود يك سال پيش زماني كه هنوز انقلاب در خيابان ها بود و حكومت و سران منفورش بشدت تلاش ميكردند جنايت كهريزك را كوچك جلوه دهند و خامنه اي گفته بود ظلمي كه به نظام رفت از “وقايع” كهريزك سنگين تر است، در اين نشريه چنين نوشتيم: “سعيد مرتضوي و احمد رضا رادان و بقيه شكنجه گران و جنايتكاران كهريزك بايد علنا و با حضور خبرنگاران و هيئت هاي بي طرف بين المللي محاكمه شوند. اين خواست را ما مردم به كرسي خواهيم نشاند.” نوشتيم كه پرونده كهريزك تا سرنگوني جمهوري اسلامي باز خواهد ماند. طي اين مدت از شخص خامنه اي تا تمام لايه رهبري جمهوري اسلامي تلاش و تقلا و رفت و آمد و مذاكرات و ريش گرو گذاشتن هاي بسياري كردند كه شايد بتوانند خودرا از شر پرونده جنايات كهريزك خلاص كنند. اول جنايت را كلا انكار كردند اما خيلي زود به غلط كردم افتادند. بعد تلاش بسياري كردند كه نام عزيز دردانه خامنه اي و سر جلادشان سعيد مرتضوي را از پرونده اين جنايات وحشيانه پاك كنند. نتوانستند. سعي كردند او را از جلوي چشم كنار بگذارند شايد مساله حل شود نتوانستند. سعي كردند شمار ديگري از شكنجه گران جزء تر را قرباني كنند و حتي حكم قصاص براي دو سه شكنجه گر پايين تر صادر كردند و نتوانستند. اكنون يعني همين روزها “دادستان انتظامي قضات” جمهوري اسلامي اعلام كرد كه سه قاضي در ارتباط به پرونده كهريزك تعليق شده اند” كه بنا به گزارش رسانه هاي جمهوري اسلامي يكي از آنها دادستان سابق تهران سعيد مرتضوي است. او ادامه داد ” بعد از آنكه اين سه قاضي تعليق شدند پرونده آنها براي رسيدگي و تحقيقات مقدماتي به دادسراي كاركنان دولت ارسال شد”. يعني سعيد مرتضوي كه بعد ازجنايات كهريزك بعنوان معاون دادستان كل كشور و “رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز” ارتقا يافته بود، اكنون كه ديگر ظاهرا انقلابي هم در كار نيست، قرار است به همراه دو قاضي ديگر توسط خود حكومت محاكمه شود. و ما امروز در اين نشريه اعلام ميكنيم كه محاكمه سعيد مرتضوي پيش در آمد محاكمه خامنه اي نه در دادگاه جمهوري اسامي بلكه در دادگاه علني مردمي است. اين را هم انقلاب ما مردم تضمين خواهد كرد.

براستي چرا اكنون كه ميگويند “فتنه” تمام شد مساله كهريزك تمام نميشود؟ چرا نميتوانند اين پرونده را سربه نيست كنند؟ چرا نميتوانند حداقل مهره هاي اصلي و برجسته شان نظير سعيد مرتضوي را نجات دهند؟ هركس كه تلاش كند به اين سوال بطور جدي و عميق پاسخ دهد به پاسخ ديگري جز اين نميرسد كه اين فرس و قدرت انقلاب مردم است كه اين حكومت را به اين روز انداخته است. بگذار حكومتي ها بگويند “فتنه” تمام شد. بگذار يك مشت وازدگان مرتجع سياسي جشن بگيرند كه اين انقلاب و خيزش انقلابي نبود، “جنبش سبز” بود و تمام شد. و بگذار آنها كه از عينك سياسي شان جلوتر از نك بيني شان را نمي بينند، بگويند تداوم اين پرونده به دليل فشار خودي هاي رژيم نظير “روح الاميني” و امثالهم است. اما براستي هيچكدام از اين پاسخ ها ميتواند يك ذره توضيح دهد كه چرا حدود يك سال پس از كنار زده شدن انقلاب يا تظاهراتها از خيابانها هنوز حكومت ناچار ميشود به جنايات كهريزك بپردازد و آنها را جلوي چشم مردم بگيرد؟ درك اين واقعيت بهيچ وجه مشكل نيست كه اگر قدرت انقلاب مردم نبود صد برابر امثال روح الاميني هم نميتوانست سعيد مرتضوي را از لانه اش بيرون بكشد. زيرا سعيد مرتضوي يعني خامنه اي. او كار ديگري جز دستورات اكيد خميني را موبمو اجرا نكرده است. او مرد ايدئولوژيك و فعال و برجسته حكومت است. او براستي براي حكومت طي چند سال اخير گل كاشته است. يعني بدون رحم و بدون ترديد شكنجه و قتل و جنايت كرده است. اينكه امروز حكومت ديگر از مساله طرح نام او عبور كرده و به تعليق او رسيده است هنوز تمام ماجرا نيست. باز هم قطعا تلاش ميكنند كه او و بقيه را نجات دهند. قطعا تلاش ميكنند او را در دادگاه كذايي شان تبرئه كنند و بگويند او خبر نداشته است و امثال اينها. از اين تقلاها بازهم خواهند كرد. به همين دليل كه مرتضوي برايشان مهم است. اما هرچه هست حكومت بايد بداند كه براي نجات او ديگر دير شده است. و كاري نميشود كرد. هرچه بيشتر براي نجات او تلاش كنند پرونده كهريزك سريعتر به محاكمه ديگر عاملين و آمرين جنايات وحشيانه كهريزك و شخص خامنه اي عبور خواهد كرد.

آنچه اينجا با اشاره به همه اينها ميخواهم مجددا تاكيد كنم اينست كه اين پرونده تا سرنگوني حكومت ادامه خواهد يافت. و در قدم اول شخص خامنه اي بايد به جرم جنايت كهريزك بطور علني محاكمه شود. اين را هم قدرت انقلاب مردم به كرسي خواهد نشاند. كهريزك سمبل كل جنايات حكومت توحش اسلامي سرمايه داران است. كهريزك شاكيان خصوصي بسياري دارد. همين كه قتل سه نفر از بازداشت شدگان زير شكنجه را حكومت بناچار اعتراف كرده است خود تحميل يك عقب نشيني بزرگ به حكومت است. اينكه خانواده هاي اين سه تن جانباختگان عليرغم اينكه بدرجات مختلف به جنبش اسلامي حاكم مربوط بوده اند، وقتي حكم قصاص دوتن از شكنجه گران كهريزك داده شد، حاضر به دست زدن به ذلت قصاص اسلامي نشدند هم قابل ارج است و هم گوياي گستردگي نفوذ خصلت انساني و مدرن انقلاب امروز مردم است كه امروز ناديده گرفتن آن براي هيچكس ساده نيست. و اينكه اين اين خانواده ها بر محاكمه مرتضوي و شمار ديگري از دست اندركاران حكومت تاكيد كردند هم دقيقا بيانگر حضورغير قابل انكار قدرت انقلاب و نيروي سرنگوني طلبي مردم است. ما مردم بايد قدرت خويش را در دست و پازدنها و تقلاها و طرحها و پروژه هاي مختلف حكومت ببينيم و با اعتماد به نفس براي گسترش و تعميق انقلابمان تلاش كنيم. اگر حاكمين نميتوانند يك تك روز را بدون ترس از “فتنه دوم” و شورش مردم و امثال اينها سر كنند، آنكس كه زنده بودن اين جنبش عظيم را انكار ميكند، قطعا بايد ريگي در كفش داشته باشد. و دارد. وقتي پرونده كهريزك همچنان بالاي سر حكومت قرار گرفته است، وقتي حاكمين اسلامي دارند به مدارس گله آخوند گسيل ميكنند، دانشگاهها را ميخواهند دخترانه پسرانه كنند، “طرح محله محور” ميدهند و ميخواهند كوچه ها را قرق كنند، و با هزار طرح و تقلاي ديگر در واقع دارند فضاي ضد شورش را فراهم ميكنند، و در عين حال يكديگر را گاز ميگيرند و از فتنه و شورش سخن ميگويند، و حتي ناچار ميشوند تصوير و فيلم سخنراني يك كمونيست شناخته شده مينا احدي را كه دارد عليهشان و عليه قوانين اسلامي شان سخن ميگويد با ذلت پخش كنند، آيا هنوز هم مشكل است اين را ديد كه انقلاب في الحال بر فراز سر اين جانوران قرار گرفته است و دارد چپ و راستشان ميكند؟

بهررو خيزش انقلابي سال گذشته دو سمبل مثبت و منفي را پيش كشيد و جلوي چشم گذاشت كه گوياي حقايق بسياري هستند. ندا به سمبل تمام جانباختگان انقلاب تبديل شد و از جانب همه مردم ايران و مردم جهان عزيز داشته ميشود. و كهريزك به سمبل شكنجه گاهها و زندانهاي سياسي و جنايات حكومت مبدل گرديد. جمهوري اسلامي تلاش كرد و خيال ميكند توانسته است پرونده جنايت و تجاوز و شكنجه در حق صدها تن از عزيزان ديگر مردم را كه طي دوره خيزش مردم در كهريزك و شكنجه گاههاي ديگر كشتار شدند به زير فرش براند و تمام جنايتش را به سه نفر از جانباختگان محدود كند. اما اين يك خيال خام است. تك تك فرزندان جانباخته مردم چه در اين دوره و چه در كل اين سي ساله گرامي و عزيز و با ارزشند و بهيچ وجه فراموش نشده اند و نخواهند شد. سران جمهوري اسلامي و در راس آنها خامنه اي منحوس بايد مستقيما و در دادگاهي علني پاسخگوي جنايات غير قابل وصف خود باشند. حتما بازهم توطئه ها و جنايات بيشتري خواهند كرد. اما شبح انقلاب گام به گام اين هدف را عملي خواهد كرد.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s