Kian Tire workers protest continue

جمهوری اسلامی د رهراس از اعتراضات كارگران كيان تاير

طبق خبری که به حزب رسیده است، کارگران کیان تایر روز چهارشنبه ١٢ آبان مثل روزهای قبل در محل كارخانه اقدام به آتش زدن لاستيك نمودند. خواست کارگران پرداخت فوری ٦ ماه دستمزد پرداخت نشده و جلوگیری از تعطیل کارخانه است. در این روز نيروهای سركوبگر رژيم به كارخانه آمدند و به کارگران اخطار كردند كه به تجمعات اعتراضي خود و آتش زدن لاستيك خاتمه دهند. آنها وقتي مقاومت و اعتراض كارگران را مشاهده كردند، با چند بولدزر به محل آمده و فشار بر روي كارگران را شدت دادند. اما کارگران باز هم مقاومت کردند و سرانجام  مامورين انتطامي و حراست ناگزير به مذاكره با كارگران شدند. در نتيجه اين مذاكرات ٢٠٠ هزار تومان به حساب كارگران واريز شد و به كارگران وعده داده شد که مواد اوليه براي راه اندازی توليد وارد میشود و مبلغ ٥ ميليارد تومان جهت پرداخت  طلبهای کارگران به آنها داده خواهد شد. بدين ترتيب كارگران دسته جمعي تصميم گرفتند به سر كار خود بازگردند ولی اعلام کردند چنانچه به اين وعده ها عمل نشود مجددا دست به اعتصاب خواهند زد.

بيش از سه هفته از اعتصاب کارگران میگذرد و طي اين مدت كارگران بدون آنکه کاری در کارخانه انجام دهند٬ هر روز  در ساعات كاری در كارخانه حاضر شده اند. کارگران خواهان پرداخت فوری چهار ماه دستمزد سال قبل، دو ماه دستمزد شهریور و مهر و نیز تمديد دفترچه هاي بيمه و تداوم کار کارخانه هستند. در جريان اين اعتراضات كارگران مرتبا مجمع عمومی تشکیل داده و دسته جمعی درمورد ادامه اعتراض خود تصمیم گیری کرده اند و با اینکار توطئه ها، فریب کاریها، وعده های توخالی و تهدیدات کارفرما و بخشدار و سایر ارگانهای دولتی را خنثی کرده اند. کارگران میگویند ما مسئول مشكلات كارفرما و نقدينگي و غيره نیستیم. كارگران يكپارچه در برابر فریبکاری و بهانه های بخشدار كه ميخواست تعطيل كارخانه را به كارگران تحمیل کند ايستادند و یک صدا فریاد زدند بیکار سازی محکوم است و بجای این حرفهای بی سر و ته دستمزدهای پرداخت نشده مان را بدهید. کارگران سه هفته قبل نیز كارفرما را بخاطر زورگوئی اش از كارخانه بيرون كردند.

کارگران تا همینجا توانسته اند بخشی از دستمزدهای معوقه خود را نقد کنند و مانع تعطیل کارخانه شده اند. رمز موفقیت تاکنونی کارگران، اتحاد و یکپارچگی آنها، پافشاری بر خواستهای بحق خود، برگزاری مجمع عمومی و تصمیم گیری جمعی در جریان مبارزه و روشهای موثر مبارزه از جمله حضور دسته جمعی در کارخانه و آتش زدن لاستیک برای جلب توجه محیط کارگری چاردانگه بوده است. و همین جمهوری اسلامی را به هراس انداخته است. یادآوری میکنیم که سال قبل کارگران کیان تایر اعلام کردند که شورای اسلامی را به رسمیت نمی شناسند و ٢٧ نماینده از میان خود انتخاب کردند و خواهان بازپس گیری دفتر شورای اسلامی شدند تا نمایندگان واقعی شان در آنجا مستقر شوند. مبارزه کارگران کیان تایر نمونه موثری از یک اعتراض کارگری است که میتواند سرمشق و الگوی سایر مراکز کارگری قرار گیرد.

آزادی، برابری، حکومت کارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالسیتی

زنده باد انقلاب انسانی برای حکومت انسانی

حزب کمونیست کارگری ایران

١٧ آبان ١٣٨٩، ٨ نوامبر ٢٠١٠

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s