Osanloo was arrested again, Free Osanloo!


اطلاعیه شماره ٢٠


منصور اسانلو بار ديگر محاکمه شدمنصور اسانلو بايد فورا از زندان آزاد شوداطلاعیه شماره ٢٠منصور اسانلو بار ديگر محاکمه شدمنصور اسانلو بايد فورا از زندان آزاد شود
روز يکشنبه ١٠ مرداد منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديكای شركت واحد به شعبه ١ دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی در كرج برده شد و مورد محاكمه مجدد قرار گرفت. بنا بر اخبار منتشر شده، در اين دادگاه منصور اسانلو به اتهام “ارتباط با ضد انقلاب” محاكمه شده است و محاكمه او يكساعت بطور انجاميده است. اين دادگاه بدون اطلاع و حضور موكلان منصور اسانلو برگزار شد.
منصور اسانلو ٤ سال است كه در زندان رژيم اسلامي بسر ميبرد. جرم او تلاش او براي ساختن سنديكای واحد و بر پايی اعتصابات با شكوه كارگران شركت واحد در سال ٨٤ است. پرونده منصور اسانلو و زندانی بودن او، خود يكی از بن بست های سياسی جمهوری اسلامی است. از اينرو مرتبا برای او دادگاه برپا ميشود و با اتهامات جديد تلاش دارند تا وی را در زندان نگاه دارند.
اين درحاليست كه ابراهيم مددی و رضا شهابی دو عضو ديگر سنديكای واحد نيز، هم اكنون در زندان به سر ميبرند.
منصور اسانلو از بيماريهاي مختلفي چون بيماري قلبي، كمر درد و ناراحتی چشم رنج ميبرد و تا كنون پزشكی قانونی اين رژيم سه بار راي بر عدم تحمل زندان براي او داده است و حتی كميسيون پزشکی رژيم كه از ٥ دكتر تشكيل شده بود او را برای چندين ساعت مورد معاينه پزشکی قرار داده و و در گزارش خود رای بر آزادی وی از زندان داده است، اما منصور اسانلو همچنان در زندان است و حتی در ماههای اخير چندين بار وی را بدون دليل به سلولهای انفرادی منتقل كرده اند و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
منصور اسانلو بايد فورا از زندان آزاد شود. “كمپين براي آزادي كارگران زنداني” براي آزادي فوري همه كارگران زندانی تلاش ميكند. آزادی كارگران زنداني اولين گام برای آزادی همه زندانيان از زندان است. با اين كمپين وسيعا همكاری كنيد.
كارگر زندانی، زنداني سياسی آزاد بايد گرددكمپين برای آزادی كارگران زندانی

شهلا دانشفر
0044-77798 98968
Shahla_Daneshfar@yahoo.com
بهرام سروش
0044-7852 338334
Bahram.Soroush@gmail.com

١٦ مرداد ١٣٨٩- ٧ اوت

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s